Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek

 

společnosti Nábytek Jiroušek s.r.o., IČ: 24210773, se sídlem Voděradská 2233, 251 01 Říčany, která je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 188991 (dále jen prodávající).

 

Reklamační řád


Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek prodávajícího (dále jen pod označením VOP). Pojmy, které jsou užity ve VOP a jejich význam platí i pro obsah tohoto reklamačního řádu. 

Reklamační řád je k dispozici v provozovně prodávajícího nebo na webových stránkách prodávajícího www.nabytekjirousek.eu, www.nabytekjirousek.cz a www.detsky-nabytek-jirousek.cz.

 

I.         Všeobecná ustanovení

1.1       Reklamační řád byl zpracován dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.2.      Reklamační řád se vztahuje na zboží prodávané prodávajícím, u kterého jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

1.3.      Kupující je povinen se seznámit s VOP včetně reklamačního řádu, a to způsobem a za podmínek stanovených ve VOP. Nejpozději uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno kupujícím osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel. Pokud je kupujícím spotřebitel, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho převzetí kupujícím od přepravce.

1.4.      Na žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemnou formou (tj. vystaví záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho IČ a sídlo. Umožňuje-li to však povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující uvedené údaje (tj. faktura nebo prodejka) se všemi právními předpisy požadovanými údaji pro uplatnění záruky (zejm. označení zboží, délce záruky, ceny zboží, množství zboží, sériového čísla, apod.). Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí a že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

 

II.        Vady zboží

Kupující – spotřebitel:

2.1.      Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2.      Spotřebiteli je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, nepoškozenost krabice) podle přiloženého přepravního listu. Spotřebitel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

2.3.      Pokud zboží dodané prodávajícím spotřebiteli nemá vlastnosti uvedené v bodě 2.1., má spotřebitel právo požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. V případě, že se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat pouze výměnu součásti; není-li to možné, má právo od smlouvy odstoupit. Pokud je to vzhledem k povaze vady neúměrné, především lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

2.4.      Pokud spotřebitel neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, pokud mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu také v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

2.5.      Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

2.6.      Má-li zboží vadu, ze které je prodávající zavázán a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo použitou, nemá spotřebitel místo práva na výměnu zboží, právo na poskytnutí přiměřené slevy.

Kupující – podnikatel:

2.7.      Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Pokud nejsou jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje obsah smlouvy.

2.8.      Pokud zboží nemá vlastnosti uvedené v bodě 2.7., je vadné.

2.9.      Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

2.10.    Kupující je povinen, aby bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, nepoškozenost krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

2.11.    Kupující je dále povinen zboží podle možností co nejdříve po jeho převzetí prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

2.12.    Pokud je vadné plnění prodávajícího podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

2.13.    Kupující je povinen písemně sdělit prodávajícímu, jaké právo ve smyslu bodu 2.12. si zvolil, a to při oznámení vady zboží, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady zboží. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Při dodání nové věci je kupující povinen vrátit na náklady prodávajícího původně dodanou věc, pokud se s prodávajícím ad hoc nedohodne jinak.

2.14.    Prodávající je povinen odstranit vady zboží dle bodu 2.12. v přiměřené lhůtě. Pokud vady zboží v přiměřené lhůtě neodstraní, nebo pokud kupujícímu oznámí, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

2.15.    Pokud je vadné plnění prodávajícího nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady, nebo
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2.16.    Neodstraní-li prodávající vadu zboží dle bodu 2.15. včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny. Nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

2.17.    V případě, že kupující neoznámí vadu věci včas, pozbývá oprávnění odstoupit od smlouvy.

2.18.    Kupující nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po převzetí zboží kupujícím vnější událost.

 

III.      Délka záruky

3.1.      Veškeré zboží dodávané výrobcem je určeno k použití v interiérech, není-li výslovně uvedeno jinak. Běh záruční doby počíná převzetím zboží kupujícím. V případě, že je prodávajícím vystavován záruční list, je v něm délka záruční doby vyznačena. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace, tedy o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

3.2.      Záruční doba pro kupujícího, který je spotřebitelem, činí ve smyslu ustanovení § 2165 občanského zákoníku 24 měsíců. Tato záruční doba neplatí v těchto případech:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • vady způsobené neodborným meziskladováním;
 • vady způsobené chybnou nebo neodbornou montáží, pokud montáž neprováděl prodávající;
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;
 • vadná nebo nedbalá manipulace, nevhodná péče;
 • použití nevhodných čistících prostředků; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající může zákonnou záruční lhůtu pro spotřebitele prodloužit.

V případě prodeje použitého spotřebního zboží spotřebiteli, činí záruční doba 12 měsíců.

3.3.      V případě kupujícího, který není spotřebitelem, je na dodané zboží poskytována záruka v zákonné lhůtě.

3.4.      Za vadu se prodejcem dodaného zboží se nepovažuje:

 • provedení změny zboží, jeho ukotvení, zavedení elektrického proudu atd., bez souhlasu prodávajícího;
 • technicky odůvodněné odchylky v rozměrech, ve tvaru nebo barvě dekoru, dýhy z pravého, příp. masivního dřeva a ostatního materiálu.

3.5.      Vady pouze v části dodávky nemohou vést k reklamaci celé dodávky.

 

IV.       Záruční podmínky

4.1.      Dodání neúplné nebo poškozené zásilky je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@nabytekjirousek.eu, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že z jeho strany bylo plněno řádným způsobem.

4.2.      Prodávající nezaručuje plnou kompatibilitu prodaného zboží a jeho součástí s jinými, prodávajícím neschválenými součástmi.

4.3.      Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé použitím nesprávného nebo vadného vybavení, nesprávného spotřebního materiálu (viz bod 3.4.), ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na vady zboží vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo jeho poškozením nezpůsobeným prodávajícím.

4.4.      Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo kupujícího zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. Je-li kupujícím spotřebitel, nezaniká záruka jako celek, avšak zaniká právo reklamovat ty vady, které vznikly v příčinné souvislosti s výše uvedeným jednáním kupujícího.

4.5.      Dále se záruka nevztahuje na poškození zboží vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

4.6.      Práva z vady uplatňuje spotřebitel i kupující, který není spotřebitelem, u prodávajícího písemnou formou. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího na adrese Voděradská 2233, 251 01 Říčany. Práva z vady lze uplatnit i prostřednictvím vyplněného a odeslaného reklamačního formuláře umístěného na webových stránkách prodávajícího. Prodávající však může spotřebiteli k uplatnění práva z vady doporučit jinou osobu určenou k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším (tzv. autorizovaný servis). Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a spotřebitelem při koupi zboží.

4.7.      Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu. Pokud již bylo zboží v minulosti reklamováno, doloží též doklad o této reklamaci a jejím vyřízení. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být uvedeno stejné sériové číslo, jako je uvedeno na reklamovaném zboží (platí pro případy, kdy výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

 

V.        Způsob vyřízení reklamace

5.1.      Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží, nebo jeho součásti, jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby v průběhu jeho přepravy nedošlo k jeho poškození. Balík by měl být viditelně označen nápisem „REKLAMACE“ a měl by obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). Prodávající doporučuje přiložit také kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. jméno a příjmení/název/obchodní firmu, zpáteční adresu, telefonní číslo). Bez výše uvedeného je prodávajícímu znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

5.2.      Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (např. v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). 

5.3.      Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne o reklamaci prodávající ihned, ve složitých případech pak do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem.

            Podmínkou pro běh lhůt uvedených v tomto bodě je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu potřebnou součinnost, tedy zejména, že prodávajícímu umožnil přezkoumat reklamované zboží. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v tom případě, že prodávající, příp. autorizovaný servis, neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

5.4.      Není-li kupujícím spotřebitel, bude o reklamaci rozhodnuto co nejdříve, dle možností prodávajícího, resp. autorizovaného servisu.

            Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, potřebnou součinnost k vyřízení reklamace.

5.5.      Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla jeho reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem (na e-mailovou adresu, kterou spotřebitel uvedl při nákupu zboží) bez zbytečného prodlení po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění reklamace je toto potvrzení vydáno ihned). Prodávající také vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, jak byla jeho reklamace vyřízena, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a to opět e-mailovou formou, není-li předáno v listinné formě osobně.

5.6.      O vyřízení reklamace je kupující informován e-mailem, který uvedl již při nákupu zboží. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Jinak prodávající, příp. autorizovaný servis vyzve kupujícího k vyzvednutí opraveného/nového zboží.

V případě, že reklamované, případně nové, zboží nebude vyzvednuto do 5 dnů po vyrozumění o jejím vyřízení (vyrozuměním o jejím vyřízení se pro tyto účely rozumí odeslání e-mailu ve smyslu bodů 5.5. a 5.6.), je prodávající oprávněn účtovat při výdeji tohoto zboží odpovídající částku za jeho uskladnění, která činí 30,- Kč za každou položku reklamovaného zboží za každý započatý den uskladnění.

5.7.      Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato k reklamaci a musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

5.8.      V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

 

 

Za společnost Nábytek Jiroušek s.r.o. schválil Martin Jiroušek, jednatel.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016 a nahrazují platnost předchozích reklamačních řádů. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy